تک فوری
تکنولوژی فوری
تکنولوژی فوری

ستاره‌های نوترونی بقایای ستاره‌هایی هستند که به پایان عمر خود رسیده‌اند. جرم سنگین‌ترین آن‌ها بیش از دو برابر جرم خورشید است و با روش جدیدی دیده شده است.

ادامه